Bron: website van de gemeente Laren.

Afgelopen weken is er in de media en op internet veel discussie over de ‘inrichtingsschets Herinrichting Brink’, die door de gemeenteraad van Laren is aangenomen op 24 juni 2020. Burgemeester Nanning Mol ziet dat daarbij uiteenlopende beelden bestaan over het vervolgproces en hecht er daarom aan duidelijkheid te geven over de stand van de besluitvorming en het vervolgproces. 

Democratisch proces

De herinrichtingsschets is door de gemeenteraad van Laren, het hoogste orgaan van de gemeente, vastgesteld. Daaraan wordt dus uitvoering gegeven door het college en de organisatie. Van vertraging of uitstel is dan ook geen sprake, wel van zorgvuldigheid en heldere stappen in het participatieproces voor inwoners. 

Betrokkenheid

Er is al veel betrokkenheid geweest bij de plannen voor herinrichting van de Brink en die blijft ook. Dat is begrijpelijk. Het college blijft daarom inzetten om alle inwoners van Laren goed te informeren. Door ruimte te geven aan betrokkenheid van inwoners wordt de raad in staat gesteld een weloverwogen vervolgbesluit te nemen. Pas na het definitieve raadsbesluit wordt met de uitvoering gestart. 

Klankbordgroep

De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het plan uit te werken met wensen en adviezen van een klankbordgroep te formeren uit de raad. Het college voelt zich in principe gehouden de motie van de raad uit te voeren, zoals die is aangenomen, maar moet zich na de zomer nog beraden op de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld met een meer uitgebreide samenstelling. 

Meer informatie over de herinrichting vindt u op de pagina Herinrichting De Brink

Share This