Schets voor de nieuwe Brink: In het midden een grote wadi voor hemelwateropvang waarvoor 41 gezonde volwassen eiken moeten verdwijnen, deel Brink verharden voor festiviteiten.

Betoog Liberaal Laren bij behandeling van het Brinkplan van College B&W te Laren,
uitgesproken door fractievoorzitter Jacqueline Timmerman.

Mijnheer de Voorzitter,
Ons brinkdorp Laren is tot 3 x toe uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland. Dat moeten we koesteren en er goed voor zorgen, zodat ook ons nageslacht nog van ons authentieke dorp kunnen genieten. 

Op 5 december 2007 werd door de Staatssecretaris van Onderwijs, cultuur en Wetenschappen het beschermd dorpsgezicht Brink, in het kader van de monumentenwet als beschermd dorpsgezicht aangewezen.

“De centrale Brink heeft nog steeds de oorspronkelijke maatvoering en groeninrichting met zachte ondergrond en is grotendeels bewaard gebleven” . . .

“De centrale brink heeft met de kenmerkende zachte ondergrond, bomenrijen en haagafscheidingen de functie van verblijfsgebied tussen de doorgaande wegen behouden.”

Dat betekent dat elke aantasting van deze waarden op zijn minst gemeld zou moeten worden aan de Provincie (rijksmonumentale status) en we sowieso heel voorzichtig met deze waarden zullen moeten omgaan.

De Brink zorgt niet alleen voor schoonheid dat behouden moet worden, maar zijn ook onze groene longen (CO2/fijnstof etc.) midden in het centrum.

Het is ook de enige openbare plek waar onder de bomen kan worden vertoefd. En ik zou wensen dat we daar nu lekker koel zaten . . . Eén (1) eik staat gelijk aan 10 airco’s . . . Overal in den lande worden daarom met de toenemende hete zomers bomen als airco’s geplant, maar in Laren wordt voorgesteld er 41 te kappen.

Het aanpassen van de Brink heeft bij de bevolking absoluut geen prioriteit. Dat dit zo is blijkt o.a. uit het volgende:

In 2016 werd de L100 gehouden, waarin opgetekend werd wat de Laarders belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Het bestuur van Laren zou zich hieraan committeren. In de top 10 toen stond op #5: betere bescherming van bomen, en over de Brink: meer bomen en struiken zoals vroeger , laat de Brink onze groene longen worden en geen grote evenementen meer op de Brink.

In het centrumplan van 2017 is 150.000 euro gereserveerd om de Brink leuker te maken door het plaatsen van bankjes en oriëntatieverlichting en voor beter bomen en groenonderhoud. Uitdrukkelijk werd hierbij genoemd dat het niet de bedoeling was ‘grote’ aanpassingen aan de Brink te doen. Prima!

In mei 2019 werd een informatieavond georganiseerd over het aanpassen van de Brink, waarover de Gooi en Eemlander het volgende schreef: ”De Brink in Laren flink veranderen? Dat ligt onder inwoners nogal gevoelig”. Vervolgens kort en krachtig “dat één stroming overheerste die avond: mensen vinden dat aan de Brink maar weinig moet veranderen.” Dit is geheel in lijn met de L100.

De plannen die nu voorliggen staan hier haaks op . . .

En waar komt het wadi-idee op de Brink eigenlijk vandaan? De Brink als wadi met bijbehorende enorme bomenkap staat in geen enkel beleid van Laren

Niet in de structuurvisie, strategische visie, centrumplan, rioleringsplan, klimaatsbeleidsplan (daar worden immers 6 andere gebieden aangewezen als ondergrondse waterbuffer, maar de Brink staat daar niet bij).

In het voorstel staat ook dat met dit plan wordt aangesloten bij Masterplan Laren Regenklaar. Dat plan hebben wij als raad echter nog nooit gezien, hierop kan dus niet worden aangesloten. De wadi op de Brink is dus gebaseerd op niet bestaand beleid en het voorstel had ons dus niet mogen worden voorgelegd. 

Het komt ook niet in rioleringsplan voor dat als beleidskader wordt genoemd en Masterplan Laren regenklaar hebben we als Raad zelfs nog nooit gezien!

Voor die wadi moeten 35, honderd jaar oude eiken worden gekapt en 6 zouden in slechte conditie zijn. Er worden dus 41!!! honderd jaar oude, grotendeels gezonde eiken gekapt, dat niet is uit te leggen. Bij de bomen-schouw vorig jaar waren alle bomen nog in prima conditie. Kunt u mij het rapport overleggen waarom dit in 1 jaar tijd nu zo anders is? Er zit geen enkel bomen-rapport bij de stukken.

Dat de 41 te kappen bomen dagelijks bij buitjes, naast al de andere al genoemde voordelen) voor droge voeten zorgen (1 boom drinkt 150 liter per dag) en nu moeten verdwijnen voor een piekbui eens in de 2 jaar, is ook niet uit te leggen. Overal in den lande worden daarom bomen ingezet tegen wateroverlast, maar niet in Laren.

Nogmaals, waar komt dat idee voor een wadi OP DE BRINK vandaan?

Zo’n 25 jaar geleden werd dit goedkope middel tegen wateroverlast veelvuldig ingezet als vervanging van grotere rioleringen. Inmiddels is hier al veel ervaring mee opgedaan en niet altijd even positief. Hierover zijn stapels rapporten verschenen van o.a. RIVM, Rioned en vele onderzoeksbureaus.

  • zo zijn er via watermonsters gevaren voor de volksgezondheid geconstateerd en hebben kleine kinderen 40% kans een infectie op te lopen na contact met dat water. 
  • zo is het risico van schade aan kelders en  naastgelegen gebouwen bij een opvang van 1.800 m3 zoals hier het geval is, behoorlijk groot, vanwege zijwaartse druk.
  • Zo is gebleken dat na de eerste piekbui een tweede wegens inklinken veel minder effectief is en de boel alsnog overstroomt.

En waar komt het idee van dat enorme dorpserf vandaan?

Een kwart van de Brink wordt hiermee verhard, want de halfverharding die nodig is om de Wintervillage hierop te laten (granulaat) is na een paar jaar volkomen verhard. Bovendien past dit absoluut niet bij onze onze monumentale Brink. Wij zijn Coevorden niet (dat wordt door het stedenbouwkundige bureau als voorbeeld gebruikt) en willen dat ook niet worden!
En de kleine Brink voor de Basiliek  zou te rommelig zijn en de parkeerplaatsen moeten daarom ‘rechtlijniger”? Really??

Mijnheer de Voorzitter: Deze gepresenteerde plannen zijn onomkeerbaar.

Er lopen 2 projecten op verkeerde wijze totaal door elkaar met desastreuze gevolgen voor onze Brink. Plannen die meer kapot maken dan ons lief is en het probleem van de wateroverlast niet oplossen. Problemen moet je oplossen daar waar ze zich voordoen. Maak de oude waterweg vanaf de Coeswaerde, die geblokkeerd is door college de Brink, weer vrij, maar nu onder de grond.
Kijk naar de historische waterloop (plaatje uitgedeeld), maak een kolk onder het versteende schoolplein richting oude Biezem en maak de riolering van de Eemnesserweg in orde. Plaats ook wat wateropvang-kratten ondergronds, evenals onder het parkeerterrein van het gemeentehuis. Er zijn heel veel manieren te bedenken, maar maak van de Brink ‘geen wadi met versteend dorpserf’.

Deze gepresenteerde plannen zijn onomkeerbaar. De prijs die we hiervoor moeten betalen is in alle opzichten veel te hoog. En dan heb ik het niet alleen over de financiën (6 ton plus dat we niet hebben), maar vooral over het voorgoed vernietigen van onze monumentale Brink.  Want wat weg is, komt nooit meer terug.

Mijnheer de Voorzitter, tot slot:

Soms is het nodig krachtig op de reset knop te drukken. Nu is zo’n moment. Wij zullen zodadelijk een motie indienen om dit voorstel terug te nemen en rustig te bezien hoe nu verder

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele verdwaald.

Share This