Te groot, te massief, te opgeblazen om nog historiserend te zijn, te grote appartementen, perceelsoverschrijdend op monumentale ambtswoning, beeldbepalend groen verdwijnt voor steen aan de hertenkamp. En dat allemaal door negeren van recentelijk door de raad vastgesteld beleid.

We hebben de bouwnota uit 2018, we hebben het bestemmingsplan uit 2019. Beide beleidskaders worden met dit plan met voeten getreden.

In een democratie stellen we beleid vast en een overheid dient betrouwbaar te zijn, dus te handelen volgens dat beleid. Zo werkt de democratie, anders krijg je willekeur en dat is de vijand van de democratie.

De woningbouwnota regelt wat wel en niet gebouwd mag worden op een bepaalde locatie, in samenhang met elkaar. De kaders bepalen de weg waarlangs ontwikkeld mag worden. 

Wat zijn de kaders bij de herontwikkeling van de Golden River en is hieraan voldaan?
1. historiserende nieuwbouw (stationshotel) van hoofdgebouw zonder erkers 
2. stukje achter aan hoge hoofdgebouw om gebouw evenwichtiger te maken
3. Zowel bij de Rabo als voor de GR geldt dat er niet meer m2 en m3 gebouwd mag worden dan er NU aanwezig is. 

Waarbij de kubieke meters als kader het belangrijkste is, omdat deze veilig stelt dat het doel bereikt wordt van een historiserende nieuwbouw conform afmetingen stationshotel en niet de hele bouwvlek kan worden volgebouwd met 14 meter hoog. Nu is 25% 14 meter en dus 75% maar 3 meter hoog. Op deze wijze is het historiserende plaatje op deze unieke, kwetsbare plek van het dorp door de raad veiliggesteld. Zie foto oude stationshotel.

4. Dit kader is dus volledig genegeerd. We praten nu over een toename van 3000 kubieke meter (op 4500 NU), dus nu 7500 volgens opgave. In werkelijkheid zijn de inpandige balkons niet meegerekend, dus tel daar nog maar 80 m3 bij op, nog exclusief de parkeergarage. Er komt daar dus straks een 2e Rabo te staan.

5. Dit is te meer zeer ernstig, gezien de op handen zijnde ontwikkelingen bij de Rabobank. Volgens de bouwnota mogen ook zij niet meer m3 bouwen dan er NU aanwezig is. En dan hebben we een probleem, want waarom mag Gold.Riv. wel dit kader negeren en de Rabo straks niet? Immers, dezelfde beleidsregels, vastgelegd in eenzelfde bouwnota, kunnen in een rechtstaaat toch niet voor de een wel en de ander niet gelden? Dat is pure willekeur en niet uit te leggen en dat moeten we ook niet willen. Worden wij straks juridisch gedwongen ditwij de Rabo ook toe te staan? Komt er straks 200 meter van dit gigantische bouwwerk nog zoiets te staan, niet omdat we dat willen, maar omdat we het nu hier ook toestaan? Mooie entree voor de identiteit van Laren zal dat zijn. 

6. En dan het kader van grootte appartementen. Wat is er zo moeilijk aan 100m2? Ook dit kader is genegeerd, zelfs met de latere pogingen nog wat appartementen onder druk van de gemeenteraad te splitsen.

7. En dan het laatste kader. Historiserend bouwen valt in onze ogen volkomen weg als een gebouw 4 x zijn proportie krijgt. Oud Laren en Cha zijn hiervan een goed voorbeeld. Zoek ook de verschillen tussen het oude stationshotel en de beoogde megalomane nieuwbouw. Daar heb je geen bril voor nodig.

En dan durft de wethouder nog in het voorstel enkele malen te beweren “het voorstel past in het ingezette beleid’ en ‘aan de kaders is grotendeels voldaan.’

Wie houdt hier nu wie voor de gek?

En dan stemmen we ook maar gelijk met dit voorstel in met de verkoop van eeen stuk grond van het perceel van de monumentale ambtswoning. Want om het enorme bouwplan rond te krijgen, is een perceel niet groot genoeg en is grond van de buren nodig voor stuk gebouw en de inrit van de parkeergarage.

Ook hierin is de gemeenteraad niet vooraf gekend. Het college gaat weliswaar over verkoop grond, maar WIJ gaan over het bestemmingsplan, dat hiermee voorgoed verandert.

Wat doet dit voor de verkoopbaarheid? Afkalving van de tuin, ramen van het grote gebouw die in de tuin van de ambtswoning kijken en een enorm gebouw tot ver over de erfgrens heen, terwijl de tussenliggende bomen plaats moeten maken voor zowel het gebouw als de inrit. Tel uit je winst.

Motie hospice en ‘verkopen tegen zo hoog mogelijke prijs. Wat al gedaan, welke inspanningen al gepleegd en hoe hoog schat u verkoopbaarheid nog in nu het er nog steeds zo verwaarloosd uitziet?

Meneer de Voorzitter, tot slot nog even terug naar het voorstel.
Op pagina 2 Geen beeldkwaliteitsplan nodig? De welstand had nog veel opmerkingen.
Op pagina 3: alleen nog aanpassingen van ondergeschikte aard? Wat is dat?
Op pagina 4 stelt u voor af te zien van ‘verklaring van bedenkingen’ terwijl dit conform de bouwnota verplicht is.

Hoe serieus neemt u uw gemeenteraad? Die wordt hier, opgeteld bij het negeren van de kaders etc., volledig buiten spel gezet.

Meneer de Voorzitter, ik ga afronden. We zitten hier voor de burgers van Laren en staan een solide, betrouwbaar bestuur voor, Daar heeft iedereen in een rechtstaat recht op. We hebben de afgelopen jaren al een aantal malen gezamenlijk megalomane plannen zoals de foodcourt op de Brink en het enorme hotel aan de Brink, compleet met sloop van cultureel erfgoed als Raad gezamenlijk tegengehouden, in belang van het dorp.

Vertrouw er op dat ook nu de Raad voor de belangen van het dorp kiest en niet voor die van de projectontwikkelaar cq. investeerder en zijn verantwoordelijkheid neemt.

Want je kunt je dorp maar één keer verpesten. Liberaal Laren doet daar niet aan mee. 

Wij willen straks hoofdelijke stemming.

Jacqueline Timmerman,
Liberaal Laren.

Share This