Reactie uit de raadsvergadering van 30 januari 2019 door Jacqueline Timmerman, fractie voorzitter Liberaal Laren.

Mevrouw de voorzitter,

Voor ons ligt een nota waarin de raad wordt voorgesteld te besluiten over de kaders van door het college gewenste toekomstige ontwikkelingen in het dorp.

Ontwikkelingen die stuk voor stuk nietpassen in de afgelopen jaren vastgestelde bestemmingsplannen, waarvan enkele bouwplannen vorig jaar zelfs nog uit de woonvisie als bouwlocatie zijn geschrapt en waar dus geen enkele visie of samenhang tussen te ontdekken valt. De kernwaarden uit de structuurvisie worden wel genoemd, maar de bouwplannen staan hier haaks op.

In november 2018 hebben vier van de vijf politieke partijen tijdens de behandeling van de 18 appartementen Rabo gevraagd om een integrale visie op leegkomende gebouwen in het centrum. Of zoals verwoord: Eerst debat, eerst visie, dan pas plannen, voortkomende uit deze visie. De wensen van projectontwikkelaars behoren daaraan ondergeschikt te zijn en te passen in deze visie. Dat is hier geenszins het geval.
Integendeel. Het lijkt er sterk op dat de wensen van de ontwikkelaars hier zelfs leidend zijn en dat is in strijd met de verantwoordelijkheid van raadsleden. 

En bij dat alles komen onze Larense inwoners, de direct belanghebbenden, op de laatste plaats. Die worden door het College uitgenodigd nadat er door de gemeenteraad over de invulling is beslist, zo is letterlijk in uw voorstel te lezen.
Weinig democratisch en in deze tijd hoogst ongebruikelijk en ongewenst.

Mevrouw de voorzitter,

Het zal u ongetwijfeld al zijn opgevallen dat Liberaal Laren zeer ongelukkig is met deze bulk bouwplannen. 

Even nog op een rijtje:

  1. Al deze plannen zijn strijdig met de bestemmingsplannen.
  2. Als beleidskader wordt de structuurvisie genoemd: “Het behouden en versterken van de beeldkwaliteit van Laren, haar karakter en identiteit als fraai, groen en kleinschalig dorp.” Maatregelen moeten deze kernwaarden behouden en versterken. Maar als onderhavige plannen uit dit voorstel zijn uitgevoerd, zal er van deze kernwaarden weinig meer over zijn.
  3. Onderzoeksresultaten die deze bouwplannen zouden rechtvaardigen worden ofwel verkeerd geïnterpreteerd, ofwel genegeerd. Precies zoals het uitkomt.

Verschil tussen de interpretatie van de gemeente en de echte onderzoeksresultaten:

  • U stelt: “(er is) grote behoeft aan (dure) appartementen voor ouderen.”

Uit de factsheet Wonen in Laren, uitgevoerd door de MRA in 2017 onder Laarders komt echter: 

  • 89% van de ouderen in Laren vindt hun bestaande woning, al dan niet met kleine aanpassing, geschikt om oud in te worden,
  • de verhuisgeneigdheid in Laren vanaf 55 jaar is slechts acht procent. (!)

Kortom: Er is geen aantoonbaar grote behoefte aan dure appartementen voor ouderen vanuit onze Larense bevolking.
Geheel in lijn met de Larense woonvisie die gold tot en met eind 2017. 

De behoeften in de rapporten zijn regionale cijfers, niet de behoeften van de Larense inwoners (uitgezonderd natuurlijk de Larense makelaars, want appartementen verkopen is big business).

De vraag is natuurlijk waarom de gemeente regionale cijfers als lokale cijfers presenteert? En waarom de gemeente Laren de originele cijfers uit de MRA-enquête uit 2017 onder onze eigen Laarders heeft veranderd? 

Cushman en Wakefield: Behoefte aan kantoren
Uit het onderzoek van Cushman &Wakefield blijkt “dat er altijd een beperkt kwalitatief hoogwaardige behoefte aan gedeelde kantoorvoorzieningen blijven bestaan om voornamelijk de eigen inwoner optimaal te bedienen.” Geheel in lijn met de huidige wijze van werken.

Kortom:

  • Geen integrale visie op vrijkomende gebouwen in beschermd dorpsgezicht.
  • Geen lokaal aantoonbare behoefte aan appartementen in centrum.
  • Wél aantoonbare behoefte aan gedeelde kantoorvoorzieningen en er zijn mensen die dit gebouw (Rabo) op deze wijze willen exploiteren/kopen. 

En dat brengt ons direct op de bouwplannen, te beginnen met het centrum. Gezien de onderzoeksresultaten en status van het pand, ligt een verzamel-bedrijfsgebouw voor de hand als kader. 

RABO 
(overigens gehuisvest BvNvZstraat 6 (!) ipv nummer 1, leer uw gemeente eens kennen!)

Huidige situatie: 
Er is een bankgebouw met bestemming kantoor. Aanvraag voor vergunning is in oktober ingetrokken. Wij willen graag de exacte datum van die intrekking weten. 

Er staat een 18 jaar oud bankgebouw met energie-kwalificatie C dat pas vanaf 2023 verplicht is. Niet afbreken is dus de meest duurzame optie.

Met kleine aanpassing kan op deze plek een gedeelde kantoorvoorziening worden gemaakt. De 30 parkeerplaatsen kunnen dan ook voor het centrum behouden blijven; voor de bewoners en centrum blijft alles zoals het nu is. Een win-win voor het hele dorp.

En dat alles ook nog geheel conform de structuurvisie Laren: “Kleinschalige bedrijvigheid in centrum behouden en versterken.”

Dat hadden voor ons de kaders moeten zijn, maar in dit voorstel worden t.a.v. de Rabo helemaal geen kaders gesteld. 

Een paar voorbeelden:
“Alhoewel herbestemming wordt nagestreefd, heeft sloop de voorkeur”. Welke kaders zijn dat? 
Invulling: “hierbij kan gedacht worden aan….” ook dat zijn geen kaders, 
Het enige kader voor de Rabo vinden we bij de invulling van de Golden River. “In relatie tot de grotere appartementen bij Rabo…” ??? (graag uitleg), “Nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de invulling zal een participatietraject worden gestart met de omwonenden”. 

In welke tijd leeft dit college? En voor wie en namens wie zit u hier? Wij vinden het schokkend.

GOLDEN RIVER
Het is evident dat hiermee iets moet gebeuren. Gezien de historie liggen hotel of appartementen voor de hand. U geeft hier als kader mee: “Historische herbouw voorzijde.”
Waarom ook niet aan de kant van de Burgemeester van Nispen van Zevenaarstraat? Het gebouw ligt zeer prominent in het dorpsbeeld. Er zijn hele mooie foto’s van hoe het gebouw vroeger was. Op basis hiervan zijn er al diverse ontwerpen in Welstand geweest in verleden. Wij willen graag historische bouw voor het hele pand meegeven als kader.

EEMNESSERWEG 3
Dit loopt al langer. Het enige kader dat ons qua zorgvuldigheid op dit moment gerust stelt. We wachten de plannen af.

TORENLAAN 36
Waarom staat deze lokatie erbij? Het gaat hier over een heel grote boerderij ter grootte van een voetbalveld. Welke kaders worden bedoeld met “Eventuele plannen zullen op hun merites worden beoordeeld”. Welke merites? Ook hier is geen sprake van kaderstelling door de gemeenteraad maar carte blanche voor ontwikkelaar.
Aangezien er volgens het stuk “geen gesprekken hierover plaatsvinden” zouden we deze locatie uit deze woningbouwnota willen schrappen.

En dan tot slot de Harmen Vosweg en de Ligweide.

LIGWEIDE
Deze locatie is vorig jaar per amendement uit de lokale woonvisie geschrapt als ‘bouwlocaties 2017-2022’. Er was door de raad namelijk nog niet beslist over wat hiermee te doen, aangezien dit plan zomaar ineens uit het niets kwam oppoppen (en even snel, na discussie met de raad, weer verdween). 

De raad wilde eerst een discussie met verschillende opties en voelde niets voor zoveel verstening op die plek. 

De opties die destijds voorbij kwamen:
1. Teruggeven aan de natuur/bebossen en aansluiten op GNR gebied,
2. Natuur in combinatie met waterberging in verband met waterloop de Biezem, 
3. Indien bouwen: verdelen in 4 kavels, zodat het aansluit op de landelijke omgeving.

Wij opteren voor optie 1 en 2 en in het verleden liep ook zowel de raad als de omwonenden niet warm voor verstening van dit mooie stukje buitengebied. Waarom elke grasspriet volbouwen en verstenen? Benut grond ook eens positief en duurzaam en geef ook eens iets terug aan de natuur.

Ons Voorstel: Ligweide schrappen omdat hij niet voorkomt in bouwlocaties tot 2022. Eerst alle opties bespreken met bewoners en raad, conform onze woonvisie. 

Dit huidige voorstel is nog erger dan de zestien woningen die vorige jaar nog onacceptabel werden geacht! Voor ons is dit voorstel dus nog steeds onacceptabel. Bovendien is hier een door de raad aangenomen amendement op de woonvisie door het college volledig genegeerd. 

HARMEN VOSWEG

Er is nog nooit gesproken met de raad over bouwen op de Harmen Vosweg.

Bij hetzelfde amendement als de ligweide is daarom ook deze bouwlocatie in 2017 uit de lokale woonvisie geschrapt. Ook hier geldt dat een amendement van de gemeenteraad volledig wordt genegeerd in plaats van uitgevoerd.

Ons Voorstel: Deze bouwlocatie schrappen uit deze woningbouwnota en eerst met de gemeenteraad en omwonenden de discussie voeren of we hier überhaupt wel willen bouwen en zo ja, op welke wijze zodat deze zeer kwetsbare plek, zo dicht tegen de natuur aan, niet wordt aangetast 

CALISKAMP

Zie ook de schriftelijke vragen over bouw de zeven koopwoningen Jazzkwartier, Caliskamp 3 tijdens deze vergadering.  Afspraak was: integrale ontwikkeling van het héle terrein

Voorwaarde om van wijzigingsbevoegdheid (omzetten bestemming industrie naar bestemming wonen) gebruik te mogen maken is tevens: 40% sociale bouw, met een maximum van totaal 31 woningen op die locatie. Waarom schrijft u in uw voorstel dat 2 woningen 1/3e van zeven woningen is?  Kent u de ontwikkelingsvoorwaarden niet of negeert u ze? 
Hoedenkt u de afgesproken en inmiddels verplichte veertig procent sociale woningbouw te kunnen realiseren in het licht van de huidige zeven woningen Jazzkwartier, waar maar 2 van de 7 woningen sociaal zijn gebouwd…. 

En waarom deze sociale status slechts voor maar 20 jaar?
Graag uw antwoord. 

Tot slot:

Wij hebben het vertrouwen van onze burgers gekregen om te doen wat er van ons wordt verwacht en dat is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid afwegingen maken voor het behoud van ons mooie Laren, op korte en op lange termijn. Zeker als het om bouwplannen gaat in ons centrum en buitengebied. 

Dat is onze verantwoordelijkheid en die moeten we nemen! Het moge uit ons betoog duidelijk zijn dat deze bouwlocatienota, waarin u ons vraagt kaders vast te stellen daar waar geen kaders worden gesteld, dus we een carte blanche afgeven aan de wethouder. En tegen vigerend beleid indruisen en waarbij onderzoeksresultaten worden genegeerd of zelfs veranderd, niet voldoen aan de kwaliteit en zorgvuldigheid in besluitvorming die van de Raad van Laren verwacht mag worden. 

Op basis hiervan kunnen we dan ook geen besluiten nemen en niet met dit voorstel instemmen.

Dank u wel.

Jacqueline Timmerman

Fractievoorzitter Liberaal Laren

Share This