Schilderij W.A. Knip (1883-1967) : Het rooien van de iepen op de Brink in Laren (1926)
Oil on canvas; 65 x 85 cm.

Afgelopen woensdag 24 juni 2020 was de raadsvergadering waarin het Brinkplan werd behandeld. Wij spraken hier al eerder over. Hierbij onze inbreng door de fractie van Liberaal Laren in het kort:

 • Laren ligt in beschermd dorpsgezicht
 • De bomen op de Brink zijn onderdeel daarvan en volkomen gezond
 • Functie Brink/bomen als groene long tussen verkeersaders, opname CO2 en fijnstof, zijn dagelijkse waterslurpers en functioneren als airco’s tijdens hete zomerdagen
 • Geen draagvlak in het dorp voor deze enorme aantasting en kap van 41 bomen (L100/centrumplan/informatieavonden/inwoners niet geinformeerd).
 • Wadi op de Brink komt in geen enkel beleid van Laren voor
 • Ervaring leert negatieve gevolgen wadi’s voor volksgezondheid en naastgelegen woningen
 • Onomkeerbaarheid enorme bomenkap voor deze wadi
 • Saillant detail: bij alle stukken behorende bij de plannen zat geen bomenplan of rapport bomenkeuring!
 • Wat weg is, komt nooit meer terug 
 • Los wateropvang anders op en maak oude waterweg, nu geblokkeerd door College de Brink, weer vrij
 • Nu nog tijd om op reset knop te drukken, na aanname plan niet meer.
 • Onze motie: voorstel terugtrekken, ontvlechten in plan Brink en plan wateroverlast en te bezien hoe nu verder.

Onze motie kreeg niet de steun van de beide coalitiepartijen VVD en LB en heeft het dus niet gehaald. 

Schuivende panelen
Wel zagen we schuivende panelen bij LB, echter pas nadat duidelijk werd dat ons artikel om de Larense inwoner te informeren over dit plan nogal wat opschudding veroorzaakte. Al die tijd was door de VVD gedaan of dit het plan van de bevolking was en werd in de media gebagatelliseerd tot ‘een paar boompjes weg, maar er komen nieuwe’. De meeste van onze inwoners wisten echter van niets en schrokken zich dood. Uitroepen als “Zijn ze nu gek geworden” en ook minder zachtzinnige opmerkingen, waren niet van de lucht!

Larens Behoud deed in de raad nog wel een poging het plan terug te trekken, maar de fractie van de VVD en beide wethouders hielden vast aan stemming. Na een schorsing werd uiteindelijk ‘gewoon’ gestemd, ging de fractie van Larens Behoud (inclusief Bart Vos) hierin toch mee en stemde vóór. Het plan werd door de coalitiepartijen aldus unaniem aangenomen.
Hoewel nog een motie werd ingediend voor een klankbordgroep, heeft inspraak achteraf weinig waarde. Want achteraf kun je alleen nog maar over details praten.

Hoe nu verder?
Het basisplan Brink als wadi met bijbehorende grootse kap zal overeind blijven, want dat is in de Raad door beide coalitiepartijen aangenomen. Het lot van onze monumentale Brink is hiermee beschoren!
Welke ‘raadpleging’ achteraf ook wordt gehouden – of dat nu een klankbordgroep of ledenvergadering is – is mosterd na de maaltijd, want het besluit kan niet meer worden ingetrokken.

Hier de link naar het betoog van Jacqueline: https://www.liberaallaren.nl/betoog-brinkplan-raad-24-juni-2020/
Hier de link naar onze motie: https://www.liberaallaren.nl/voorgestelde-motie-splitsing-brinkplan/

Voor iedereen die nog een keer wil horen wat door alle partijen is gezegd, kunt u de band afluisteren die van deze vergadering is gemaakt. https://laren.raadsinformatie.nl/vergadering/670793/%2024-06-2020

Share This