MOTIE Larens Behoud en VVD

Betreft: Inrichtingsschets Brink

De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 24 juni 2020;

gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’;

Inleiding:

De Brink is het Hart van Laren en daarmee behoort het tot de ziel van ons dorp. In de loop der eeuwen is de Brink een constante factor geweest in de geschiedenis van het dorp en zijn gebruik en aanzien in de loop der eeuwen meermaals gewijzigd 1).

1) opm. LL: de iepen kregen de besmettelijke iepenziekte en MOESTEN worden gekapt. Zijn toen vervangen door eiken. ‘Meermaals gewijzigd’ is dus niet correct. 

De iepen zijn in 1930 gekapt, waarna eiken zijn herplant. Een inrichtingsplan van de beroemde tuinarchitect Leonard Springer werd door de gemeente terzijde gelegd. Een aantal onderdelen van dit plan werd echter wel uitgevoerd, onder meer de aanplant van meerdere soorten bomen rond de Coeswaerde, waaronder een treurwilg. Deze is een aantal jaren geleden herplant op de oorspronkelijke locatie, maar dat was geen succes.

De eiken zouden volgens plan na 10 jaar moeten worden gedund. Dit is door protesten nooit gebeurd 2). Het resultaat is een Brink met eiken met hoge iele kronen en een bomenbestand met een deels matig tot slechte levensverwachting3).

2) opm. LL: dit uitdunnen is wél gebeurd.

3) opm. LL: Volgens een bomenrapport uit 2019 waren alle bomen volkomen gezond.

Overwegende:

 • dat sprake is van sleetsheid in het onderhoud van de Brink (bomen, paden, meubilair, struiken etc.);
 • dat een flink aantal bomen op de Brink een slechte tot matige levensverwachting heeft;
 • dat deze bomen voornamelijk bestaan uit eiken met hoge en deels iele kronen;
 • dat Laren bij heftige regenval een waterprobleem heeft;
 • dat om die reden in een verdiept middengedeelte is voorzien, teneinde dit probleem op te lossen 4);
 • dat op deze plek (grote) solitairen 5) zijn voorzien, hetgeen resulteert in een middengebied met meer gras, zoals ook bij de kleine Brinken (Sint Janstraat, Krommepad) het geval is.

4) opm. LL: de motie van Larens Behoud en VVD gaat gewoon uit van de aanleg van een WADI

5) opm. LL: de uitspraak over solitairen gaat uit van twee of drie nieuwe solitaire bomen die na de kap zullen worden geplant. 

Voorts overwegende:

 • dat in het schetsplan nog vragen resteren omtrent de precieze kap en herplant;
 • dat meer rekening moet worden gehouden met de goede bomen en de te realiseren waterberging;
 • dat het verleggen van de parkeerplaatsen onwenselijk is, omdat dit onnodige kosten met zich meebrengt en niet resulteert in een betere opstelling; 
 • dat een deel van de rododendrons wordt verwijderd, maar een ander deel gewoon gesnoeid dient te worden, om zo de aanwezige transformator zonder extra kosten uit het zicht te laten en kleur te realiseren door de bloei in de maand mei;
 • dat met aanhelen, aanvullen en indammen van bestaande verharding (grint) almede insluiting van paden ook een dorpserf-effect kan worden bereikt;
 • dat uit de gekapte bomen prima banken kunnen worden gemaakt voor op de Brink (zoals de eng-banken);
 • dat het oorlogsmonument niet alzijdig is, maar dat goed moet worden nagedacht over de locatie van de herdenking en daarmee de positionering;
 • dat voorafgaand aan enige verdere wijziging, vóór het broedseizoen gestart dient te worden met dunning 6) van slechte bomen. 
 •  

6) opm. LL: de kap van 41 gezonde bomen heeft niet te maken met ‘dunning’. 

Verzoekt het college mitsdien:

 • Het op hoofdlijnen voorgelegde schetsplan nader uit te werken met wensen en adviezen van een te formeren klankbordgroep uit de raad; 7)
 • Het definitieve plan met een gespecificeerde opzet voor de te realiseren kosten van de ingrepen voor te leggen aan de raad. 

7) opm. LL: De motie gaat ‘gewoon’ uit van het eerdere voorstel: kappen 41 bomen en Wadi aanleggen. Achteraf mag iedereen nog over de details en de plaats van de bankjes napraten.  

En gaat over tot de orde van de dag.

Karel Loeff    fractie Larens Behoud

Hans Faas fractie VVD                               

Share This