MOTIE

Betreft:   Juistheid procedure Arhi

De gemeenteraad van Laren in vergadering bijeen op 20 februari 2018;

gelet op artikel 29 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

constaterende dat:

  • de aanhoudende pogingen van de provincie Noord-Holland om de gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te laten fuseren het einde van de BEL Combinatie kan inhouden;
  • dit grote financiële gevolgen zal hebben voor de BEL gemeenten;
  • zowel de provincie Utrecht als de provincie Noord-Holland hebben aangegeven in financieel opzicht niets voor Laren, Blaricum en Eemnes te kunnen betekenen indien de BEL Combinatie moet worden ontvlecht (citaat reactie provincie Noord-Holland op bestuurlijke vraag 8/9: “De provincie is omdat zij een herindelingsprocedure start, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de geheel of gedeeltelijke financiële gevolgen daarvan”);
  • derhalve de kosten voor ontvlechting niet door de provincies zullen worden vergoed;
  • het Rijk bij fusie alleen frictiekosten toekent aan de betreffende fusiegemeenten en daarmee niet aan de gemeente Eemnes;
  • provincie Noord-Holland de termijn om te komen tot een herindelingsontwerp in strijd met de bepalingen in de wet Arhi heeft verlengd tot negen maanden, doch wel vast heeft aangegeven dat sprake zal zijn van een HBL-fusie;

overwegende dat:

  • een goede beleidsvoorbereiding en een goede dienstverlening aan de inwoners cruciaal zijn voor Laren;
  • door de onzekerheid die is ontstaan nu niet duidelijk is welke ambities de nieuwe raad kan vastleggen voor de komende raadsperiode;
  • niet alleen de volgende raad, maar ook de zittende raad tot taak heeft de belangen van de inwoners van Laren te dienen;

spreekt uit dat:

  • de gemeente Laren naast bestuurlijk overleg ook juridische middelen dient in te zetten teneinde het schaden van haar belangen, bestuurlijk en financieel, te beëindigen;

draagt het college mitsdien op

De juridische juistheid van de door de provincie Noord-Holland op grond van de wet Arhi gevolgde procedure te onderzoeken, bij voorkeur in gezamenlijkheid met de gemeenten Eemnes en Blaricum.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Liberaal Laren,

Jacqueline Timmerman

NB  De fractie heeft aangegeven dat raadsleden/fracties zich eventueel kunnen aansluiten bij de motie.

Share This