Betreft:

Raadsbesluit Brinkplan

De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 9 september 2020;

gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’; 

overwegingen:

  • Op 24 juni jongstleden is een raadsbesluit over het Brinkplan genomen waarbij de informatie op grond waarvan het besluit is genomen niet volledig was. Derhalve is het voor de raad niet mogelijk geweest alle relevante feiten te kennen en de belangen zorgvuldig af te wegen;
  • Er kleven teveel onacceptabele neveneffecten aan dit Brinkplan, waardoor het benodigde draagvlak onder de bevolking van Laren ontbreekt;
  • Intrekking van het Brinkplan – de Koninklijke weg –  is naar onze mening dan ook het enige juiste om te doen, het maakt de weg vrij om in alle rust en ongebondenheid  een nieuw en gedragen besluit te nemen;
  • Het proces hiertoe moet voor een ieder inzichtelijk, transparant en helder zijn; 
  • In dit proces dient optimaal gebruik te worden gemaakt van de kennis, de betrokkenheid en de wil om mee te denken en mee te doen, met de deskundigheid en inspraak van onze eigen inwoners;

spreekt uit:

Bereid te zijn het raadsbesluit van 24 juni 2020 zonder voorwaarden vooraf in te trekken, opdat het college van burgemeester en wethouders de raad t.z.t. een alternatief en breed gedragen voorstel voor de Brink kan voorleggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline Timmerman

fractie Liberaal Laren

Share This