Op veler verzoek nog een keer in ‘Actueel’ de door Liberaal Laren ingediende motie, om opknappen Brink en aanleg van een Wadi uit elkaar te trekken.
Deze motie werd door VVD en Larens Behoud verworpen om dat hun beider wethouders dit voorstel als één ongesplitst voorstel door de Raad wilden brengen.

Aanname van deze motie had Laren veel leed bespaard.

Nu heeft de raad formeel het ‘schetsplan’ Brinkplan – inclusief wadi en bijbehorende bomenkap – aangenomen en kan dit staatsrechtelijk niet meer worden veranderd, hoeveel klankbordgroepen je hierover ook laat ‘meepraten’. VVD en LarensBehoud (inclusief Bart Vos) waren de enige twee partijen die stemming verlangden en die ook voorstemden. De rest van de gemeenteraad was tegen maar had helaas geen meerderheid.

MOTIE Betreft:

Inrichtingsschets Brink

De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 24 juni 2020;

gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’; 

overwegende dat:

 • De Brink beschermd dorpsgezicht is;
 • De Brink naast schoonheid ook tal van andere waardevolle functies bekleedt;
 • De Brink volgens het Centrumplan op eenvoudige wijze zou kunnen worden opgeknapt;

constateert dat:

 • het Brinkplan nu wordt overheerst door de wateropvang plannen;
 • de Brink door deze plannen ernstig wordt aangetast, zowel in belevingswaarde als in gebruikswaarde;
 • er 41, honderd jaar oude eiken, moeten sneuvelen;
 • hiervoor geen draagvlak bestaat onder de bevolking;
 • het (half)verharde dorpserf in deze vorm ongewenst is;
 • de negatieve gevolgen van een grote wadi op de Brink niet zijn onderzocht op:
 • gezondheidsrisico’s
 • mogelijke schade aan naastgelegen woningen
 • effectiviteit van de plannen; 
 • de voorgestelde maatregelen onomkeerbaar zijn;

verzoekt het college:

 1. Het plan te ontvlechten in twee delen, t.w. Brinkplan en wateroverlast;
 2. Zodra de financiële positie van Laren duidelijk is en de financiën het toelaten, met een eenvoudig Brinkplan te komen dat recht doet aan de wensen van de inwoners;
 3. De wateroverlastproblemen van het centrum apart te behandelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline Timmerman

fractie Liberaal Laren

Share This