Programma

In 2008 is Laren een uniek experiment gestart door de ambtenaren-organisaties van Blaricum, Eemnes en Laren samen te voegen. Dit experiment is succesvol verlopen en heeft meer dan 90% van de kosten van de gemeente-organisatie efficient onder één dak gebracht, terwijl het contact met de burger op het oude niveau is gebleven. Nog steeds hebben de dorpen elk een gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast is op het terrein van sociale zaken met de gemeente Huizen een samenwerking opgebouwd, waardoor we als virtuele gemeente van 70.000 inwoners zeer effectief de decentralisatie van de sociale voorzieningen kunnen vormgeven en inrichten.

RUST IN HET DORP
Afgelopen jaren werden we regelmatig opgeschrikt door onverwachte initiatieven van projectontwikkelaars die ‘grootse’ plannen hadden. Bouwplannen voor kapitale villa’s en appartementen. Niet voor de gewone  inwoner maar voor miljonairs en ‘villa-verlaters’. Veel te grootschalige bouwplannen die het aanzicht, de kleinschaligheid en beeldkwaliteit van ons dorp voor eeuwig zullen aantasten. Al deze grootschalige projecten die door het college werden gesteund, brachten veel onrust in ons dorp en kostte de gemeente ook nog eens veel geld en negatieve energie. Wij willen de komende jaren de belangen van onze inwoners zwaarder laten wegen dan het belang van deze of gene projectontwikkelaar. Daarnaast; rust in de tent kost ons ook geen cent. En gezien de financiële positie waarin de vorige coalitie ons dorp achterlaat, is die zuinigheid ook een ‘must’.

WONEN VOOR ONZE EIGEN LAARDERS
De afgelopen jaren is er te veel voor de bovenkant van de woningmarkt gebouwd en zien we voor deze miljonairswoningen zelfs leegstand ontstaan. Liberaal Laren wil zorgen dat alle woningen in Laren in principe ook beschikbaar blijven of worden voor onze eigen inwoners. Hierbij denken we niet alleen aan voldoende sociale woningbouw (waar het nog kan) maar ook aan het beperken en terugdringen van langdurige leegstand en Airbnb en het realiseren van zelfbewoning.   

STRIKTE HANDHAVING

Het gedoogbeleid van veiligheidsregels moet worden uitgebannen. Regels moeten worden nageleefd. Of dit nu een ‘auto op de stoep’ is, vrachtauto’s op Nieuweweg of Naarderstraat – die alles blokkeren tijdens het lossen van hun lading en zo voor gevaarlijke situaties zorgen – of een dealer bij een groepje scholieren. Wij willen dat in geen van die gevallen de andere kant op wordt gekeken.
Regels moeten voor onze eigen veiligheid worden nageleefd. En als ze niet nageleefd kunnen worden, moeten we de regels veranderen. Ook ten aanzien van risicojongeren en overlast van hangjongeren is tolerantie niet op zijn plaats. Vandalisme dient streng te worden aangepakt. Hard optreden van de politie en een lik-op-stuk beleid om vernielingen, drank- en drugsmisbruik terug te dringen. Een goede inzet van politie, bureau HALT, gemeente, scholen en welzijnsorganisaties is de basis.

BETER ONDERHOUD WEGEN

Hoewel dit een kerntaak van een gemeente is, is het onderhoud van de Larense wegen de afgelopen jaren beperkt geweest. Wij vinden dat het onderhoudsniveau van de wegen weer op het oude peil moet worden teruggebracht. Het geld is er (ooit!) voor gereserveerd. En instandhouding is de basisverantwoordelijkheid van iedere gemeente, de leuke dingen kunnen pas als de instandhouding goed is geregeld.

BESCHERMING HISTORISCH ERFGOED

Het behoud van het unieke historische karakter van Laren is een speerpunt. Ons erfgoed is een belangrijk element van de aantrekkelijke woonomgeving en dient voor de toekomst zeker te worden gesteld. Dit vanuit het standpunt dat alles van waarde meestal weerloos is en dus actieve bescherming nodig heeft.
We onderschrijven het ‘beschermd dorpsgezicht’, dat al in 1998 door de toenmalige VVD wethouder Frans Vos is aangevraagd bij de Provincie en sindsdien bepalend voor ons dorp is.

Het rijke verleden van ons cultuurhistorisch dorpsgezicht staat continu onder druk door een veelal kortzichtige verbouwing- en expansiedrift van projectontwikkelaars. Een sluitend beleid voor monumenten, beeldbepalende panden en hun omgeving is helaas nodig om deze oude waarden te beschermen, inclusief een herijking van de welstandscommissie.

Jacqueline Timmerman heeft reeds tijdens haar VVD-raadslidmaatschap in 2002, naar aanleiding van de trend dat mensen louter huizen opkopen om ze te slopen, een initiatiefvoorstel ingediend om beeldbepalende en karakteristieke panden en gebieden beter te kunnen beschermen. Op basis van dit initiatief is de monumentenlijst drastisch uitgebreid en is een lijst beeldbepalende panden en gebieden ingesteld. Deze passie en gedrevenheid voor behoud van onze historie heeft zij in haar eigen partij gelukkig actief kunnen uitbouwen.

Helaas laat de uitwerking van een actief monumentenbeleid nog steeds op zich wachten. Het is zaak dit nieuw leven in te blazen, zodat verdere afbraak van ons historische erfgoed kan worden voorkomen. Tenslotte willen we nagaan of het instellen van een onderhoudsplicht op monumenten en beeldbepalende monumenten mogelijk is. Dit om bewuste verkrotting, met als uiteindelijke doel ‘sloop’, tegen te gaan.
De afgelopen raadsperiode is het aantal afgegeven kapvergunningen (weer) enorm gestegen, zo niet verdubbeld. Wij zijn voorstander om zelfs weer terug te gaan naar een algemeen kapverbod en een strikte herplantplicht. We moeten zuinig zijn op onze groene longen.

STOP ONTBOSSING EN VERSTENING

 De trend om steeds groter te bouwen, heeft ook gevolgen voor de (vaak) historische bomen in het buitengebied van Laren. Zodra een bouwvergunning wordt verleend, worden onder het motto “waar een huis wordt gebouwd, kunnen geen bomen staan” hele tuinen compleet leeggehaald en gaat overal een shovel doorheen zodat men gemakkelijker kan bouwen en een onderhoudsvrije tuin kan aanleggen. Dat dit afbreuk doet aan het bosachtige karakter van Laren moge duidelijk zijn.

Gevolg: te grote, Brasschaat-achtige huizen met nog net plaats voor een keurig geschoren gazonnetje of grindpaadje uiteraard zonder bomen. Wat Liberaal Laren betreft zal deze ongewenste ontwikkeling door middel van de bestemmingsplannen moeten worden gestopt.

BETERE EN ZICHTBARE VEILIGHEID

Het bieden van veiligheid is een belangrijke kerntaak van een lokale overheid. Cameratoezicht en meer politie op straat is noodzakelijk voor onze persoonlijkheid veiligheid en het terugdringen van de winkeldiefstallen en overvallen. Deze aanpak werkt op veel plaatsen heel succesvol en dient navolging. Wij hebben hier geld voor over.
Wij ondersteunen buurtpreventieverenigingen met moderne informatie-voorziening ten behoeve van hun leden, ook wat betreft het bestrijden en voorkomen van brandstichtingen, alsmede samen met de gemeente de inhuur van lokale surveillancediensten. Sociale controle is de beste vorm van criminaliteitspreventie; hierbij is de betrokkenheid van inwoners cruciaal. Samen in je wijk en dorp je veiligheid regelen, levert een gemeenschappelijk veiligheidsgevoel op. Gezamenlijke Whatsapp-groepen zijn zeer succesvol zowel bij de buurtpreventieverenigingen als bij het onderhouden van lokale burencontacten.

GEEN LASTENVERZWARING

Liberaal Laren ziet geen noodzaak tot lastenverzwaring voor de burgers. De tering naar de nering zetten en keuzes maken, zal voor ons meer voor de hand liggen, temeer daar de lastendruk in Nederland – en dus ook in Laren – al zeer hoog is, ook vergeleken met onze buurlanden. Wat betreft de al gemaakte keuzes in de meerjarenbegroting, moet de haalbaarheid en betaalbaarheid nog eens kritisch worden bekeken. Uitgangspunt is: liever bezuinigen dan (wederom) lastenverzwaringen toelaten.

NOGMAALS: RUST IN HET DORP !!

Na vele hectische jaren met veel commercialisering, veel nieuwe evenementen, groteske bouwplannen, de onomkeerbare aantasting van natuur en historisch erfgoed willen we (weer)  rust in ons dorp! Het is in de eerste plaats onze woonomgeving en we hoeven niet elke week te worden vermaakt of grootser op de landkaart komen te staan. Ook dient onze Brink niet herbouwd te worden; we zijn al het mooiste dorp van Nederland !
Gewoon rustig wonen, terwijl de gemeente stilletjes zorgt voor lokale veiligheid, goede ruimtelijke ordening, gedegen onderhoud en een vlekkeloos lopend bestuur. Tegen normale kosten en met een kleinschalige organisatie.

Bedenk: ‘rust in de tent, kost geen cent’. Financieel heeft Laren het zwaar. Dat betekent dat we rust moeten creëren en geen overbodige onderzoeken en studies – ook niet voor derden – moeten uitvoeren. Als een projectontwikkelaar iets wil, hoeven we dat als gemeente niet voor te financieren. Als een vereniging iets wil, hoeft dat niet direct van gemeenschapsgeld te worden betaald. Als we vergunningen kwalitatief beter maken, ontstaan er geen rechtszaken. Als we de WOZ inkomsten niet meer laten stijgen dan de inflatiecorrectie, missen we de kosten van alle bezwaarprocedures. De gemeente is er voor de burgers, wordt betaald door de burgers en staat ten dienste van de burgers (en de bedrijven). 

Kwalitatief goed en onmerkbaar bestuur!
Vernieuwen met behoud van het goede!
Rust en stabiliteit!