Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren (via de raadsvoorzitter).

Onderwerp: beslisvoorstel Herinrichting Brink

Laren, 17 – 8 – 2020

Overeenkomstig artikel 32 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad, stellen wij u ter schriftelijke beantwoording de hiernavolgende vragen.

Overwegingen

In de raadsvergadering van 24 juni 2020 is een beslisvoorstel “Herinrichting Brink”  behandeld, met daarin de volgende beslispunten: 

 1. in te stemmen met de inrichtingschets Brink d.d. 4 februari 2020
 2. in te stemmen met het voorkeursmodel voor wat betreft waterberging ; waterberging in verlaagd middengebied.

Het eenvoudig ‘revitaliseren’ van de Brink komt voort uit het centrumplan, dat door de raad in 2017 is vastgesteld. 

De Brink als waterberging/wadi op de Brink komt echter in geen enkel beleid voor en moet dus als een eigen actie van het college worden gezien, zonder opdracht van de gemeenteraad en zonder juridisch kader. 

Ergo: in het gemeentelijk rioleringsplan, dat als onderlegger wordt genoemd, komt de Brink als waterberging/wadi niet voor en het Concept Laren Regenklaar, waaraan mede wordt gerefereerd, heeft de Raad zelfs nog nooit gezien, daar het nog in een ambtelijke fase verkeert en derhalve nog niet openbaar is.

Zowel in de commissie als de raadsvergadering is door Liberaal Laren dan ook gevraagd waar deze wadi vandaan kwam en zijn, naast inhoudelijke bezwaren,  deze bovengenoemde punten naar voren gebracht. Ook het ontbreken van een bomenrapport over de gezondheid van de bomen hebben wij als omissie aangegeven alsmede het ons inziens ontbreken van enig draagvlak in het dorp voor de Brink-wadi en bijbehorende bomenkap van 41 bomen.

Ondanks deze waarschuwingen is dit voorstel door het college toch in stemming gebracht en door de coalitiepartijen aangenomen. 

We zijn nu bijna twee maanden verder, er is veel gebeurd in het dorp en wellicht is er nu sprake van ‘voortschrijdend inzicht’.

Daarom is het nu tijd om de volgende vragen te stellen.

 1. Bent u met ons van mening dat er geen onderliggend beleid en dus geen wettelijke grondslag is waarop dit voorstel aan de raad is voorgelegd?
 2. Wat zegt dit over de rechtmatigheid en wettelijk/juridische status van het raadsbesluit?
 3. Bent u met ons eens dat – gezien de in korte tijd opgehaalde duizenden handtekeningen tegen de wadi en de kap van 41 Brink-bomen – er inderdaad geen draagvlak onder de bevolking bestaat voor dit plan? En deze spontane actie als serieuze burgerparticipatie en inspraakreacties tegen dit plan moeten worden gezien?
 4. Er bestaat in het dorp ook een enorme betrokkenheid van inwoners die bereid zijn mee te denken/oplossingen aan te dragen om wateroverlast in het centrum te beperken. 
  Bent u bereid deze actieve mensen ook daadwerkelijk een podium te geven opdat we gezamenlijk tot iets moois kunnen komen?
 5. Er is door de coalitiepartijen via de pers aangegeven, dat er naar de burgers wordt geluisterd. Bent u ook bereid dit ‘luisteren’ om te zetten in daden, opdat we gezamenlijk uit deze impasse kunnen komen?
 6. Refererend aan bovengenoemde vragen: Is het College, gezien: 
  – het ontbreken van onderliggend wettelijk beleid en daarmee de  onrechtmatigheid van het voorstel;  
  – het ontbreken van draagkracht onder de bevolking,
  alsnog bereid de ‘reset-knop’ in te drukken en dit besluit, bij besluit in te trekken?  

En vervolgens het Brinkplan sec – conform het centrumplan – na een volwaardig en  compleet participatietraject van en met de Larense bevolking, te zijner tijd opnieuw ter tafel te brengen? 

Wij zullen deze laatste vragen in een motie vertalen en op de eerstvolgende raadsvergadering indienen, opdat de raad – op basis van voortschrijdend 
inzicht – opnieuw een besluit kan nemen en de rust in het dorp kan terugkeren.

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,

Fractie Liberaal Laren.

Jacqueline Timmerman

Share This