Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Onderwerp:

Sloop Zevenend 4 (voormalig ABN-AMRO gebouw)

Overeenkomstig artikel  xxx van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren, stellen we u hierna de volgende vragen ter schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, derhalve …

Toelichting

In november 2020 werden sloopwerkzaamheden gestart aan het voormalig ABN-AMRO gebouw dat met zo een grote voortvarendheid ging, dat er onrust in het dorp en op social media  ontstond. Toen de sloop op Bol-An aan de orde kwam, stelde de wethouder desgevraagd (citaat) ‘Sloop? Geen sprake van! In het pand van voormalig ABN komt Pauw herenmode en wordt er wat verbouwd.’ (einde citaat). Daarnaast stelde de wethouder het dorp gerust, omdat het hier slechts om een gedeeltelijke sloop zou gaan. Er was een sloopvergunning afgegeven, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) “heeft het nieuwe plan goedgekeurd” en “het zou echt heel mooi worden.” 

Navraag

Maar in een week van eind november 2020 was het hele gebouw ‘opeens’ weg. Toen heeft  Liberaal Laren op het gemeentehuis in Eemnes navraag gedaan naar de plannen met bijbehorende vergunningen voor herbouw van  dit pand.
De informatie die we kregen, was de volgende:

 • Reeds in 2019 is zowel een sloop- als bouwvergunning afgegeven, maar die is  halverwege de procedure weer ingetrokken. Op het gemeentehuis was het onbekend door wie en waarom het werd ingetrokken; 
 • Op 24 september 2020 is opnieuw –  op een nieuw plan – een bouwvergunning aangevraagd;
 • Echter op 25 september  – dus een dag later – heeft de aanvrager deze aanvraag zelf – zonder opgaaf van reden – ook weer ingetrokken;
 • Op 15 oktober 2020 is er een ‘sloopmelding’ gedaan met daarin, zoals voorgeschreven, de aard en omvang van de sloopwerkzaamheden.

Vragen

Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte dat zonder het bestaan van een (ingediende) bouwaanvraag een sloopmelding is gedaan voor het gehele gebouw, afgezien de 2 zijmuren??
 2. Zo ja, waarom heeft u daarop niet negatief gereageerd, omdat er nog geen ingediende bouwaanvraag was? Dit, om in het kader van het behoud van de beeldkwaliteit in het centrum, ‘gaten’ in het dorpsbeeld te voorkomen. 
 3. Zo nee. Wat is de procedure bij een sloopmelding? Is het toegestaan zonder bouwaanvraag in het centrum een heel gebouw (excl.zijmuren) te slopen? Mag er al gesloopt worden als er slechts een aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend? Of mag men pas slopen, als de aangevraagde bouwvergunning verstrekt is?
 4. Heeft de gemeente tijdens de wettelijke 4 weken wachttijd tussen indienen sloopmelding en daadwerkelijke aanvang van de sloop nog gereageerd op deze sloopmelding en zo ja, wat was de reactie? 
 5. Was  het intrekken van de eerdere bouwaanvraag bekend tijdens de procedure van het indienen van de uitgebreide sloopmelding? Wie controleert de procedure van aanvragen cq intrekken van bouwvergunningen en het bewaken van het proces? 
 6. Hoe wilt u in de toekomst voorkomen dat er zonder bouwaanvraag wordt gesloopt?
 7. Volgens de letter van het coalitieakkoord 2018 kreeg het behoud van  de beeldkwaliteit op het gebied van de RO de komende 4 jaar bijzondere aandacht. Bent u van mening dat in onderhavig geval hieraan is voldaan?

Tenslotte, in het coalitieakkoord staat onder het kopje ‘bouwvergunningen’, dat er “juridisch onderzoek zal worden gedaan hoe te voorkomen dat ongewenste sloop plaatsvindt, voordat er zekerheid is over de doorgang van de bouw. En sloop pas toe te staan als de bouw met zekerheid doorgang zal vinden.” Dit onderzoek stond voor 2019 in de planning, maar wij hebben hier nog niets van vernomen. Het is nu 2021. Heeft dit onderzoek reeds plaatsgevonden?

Share This