MOTIE

Betreft:

Inrichtingsschets Brink

De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 24 juni 2020;

gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’; 

overwegende dat:

 • De Brink beschermd dorpsgezicht is;
 • De Brink naast schoonheid ook tal van andere waardevolle functies bekleedt;
 • De Brink volgens het Centrumplan op eenvoudige wijze zou kunnen worden opgeknapt;

constateert dat:

 • het Brinkplan nu wordt overheerst door de wateropvang plannen;
 • de Brink door deze plannen ernstig wordt aangetast, zowel in belevingswaarde als in gebruikswaarde;
 • er 41, honderd jaar oude eiken, moeten sneuvelen;
 • hiervoor geen draagvlak bestaat onder de bevolking;
 • het (half)verharde dorpserf in deze vorm ongewenst is;
 • de negatieve gevolgen van een grote wadi op de Brink niet zijn onderzocht op:
 • gezondheidsrisico’s
 • mogelijke schade aan naastgelegen woningen
 • effectiviteit van de plannen; 
 • de voorgestelde maatregelen onomkeerbaar zijn;

verzoekt het college:

 1. Het plan te ontvlechten in twee delen, t.w. Brinkplan en wateroverlast;
 2. Zodra de financiële positie van Laren duidelijk is en de financiën het toelaten, met een eenvoudig Brinkplan te komen dat recht doet aan de wensen van de inwoners;
 3. De wateroverlastproblemen van het centrum apart te behandelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline Timmerman

fractie Liberaal Laren

Share This