Gisteravond heeft de gemeenteraad van Laren, in navolging van een soortgelijke motie in Eemnes, een motie aangenomen om het college op te roepen ‘naast bestuurlijk overleg, ook juridische middelen in te zetten ten einde het schade van haar belangen, bestuurlijk en financieel te beëindigen. En roept op de juridische juistheid van de door de Provincie Noord Holland op grond van de wet Ahri gevolgde procedure te onderzoeken, bij voorkeur in gezamenlijkheid met de gemeenten Eemnes en Blaricum’.

Wat is die Ahri eigenlijk

Een hele mond vol, maar wat staat er nu eigenlijk en wat is de bedoeling van deze motie. Samenvoegen van gemeenten gaat via de wet Ahri; hierin staat exact beschreven welke weg binnen welke termijnen moet worden bewandeld door Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. Als deze procedure eenmaal gestart is, kan deze niet meer worden gestopt. Ook rechters zullen zich hier niet mee bemoeien omdat het proces nu eenmaal door de wet is vastgelegd.

Fouten in de procedure

Echter, als Gedeputeerde Staten ‘fouten’ maken tijdens dat proces bestaat soms de mogelijkheid om via een omweg wel via de rechter het proces aan te vechten. En laat die mogelijk nu toevallig in onze situatie zijn ontstaan. Zo is het verplichte ‘open overleg’ niet goed gevolgd door GS. Onze standpunten om te komen tot een gemeenschappelijke regeling in samenhang met de zelfstandigheid van de dorpen, zijn niet inhoudelijk behandeld. Hetgeen volgens de Ahri wet wel moet.

Hulp van derden

Nu heeft de Raad van State recentelijk in de samenvoegingprocedure van Landgraaf en Heerlen, de stekker uit de samenvoeging getrokken en stukken overlegd hoe zo’n ‘open overleg’ er uit moet zien. Dat biedt ons nu opeens mogelijkheden de gevoerde procedure aan te vechten. Want het gevoerde ‘open overleg’ door GS voldoet hier niet aan!
Daarnaast liggen er twee WOB-verzoeken (wet openbaarheid bestuur) die door én Larens Behoud én ons College zijn ingediend om duidelijkheid te krijgen op welke gronden GS hun besluit hebben genomen. Aangezien GS weigert alle stukken te overhandigen die in principe openbaar zijn, is er een tweede schakel in dit proces niet goed verlopen.
Tenslotte heeft ons college een ‘preventieve zienswijze’ ingediend bij GS waar onder andere bovengenoemde zaken werden benoemd, waardoor GS dus op de hoogte was van deze onvolkomenheden maar er niets aan heeft gedaan!

Juridische mogelijkheden

Dit alles te samen is voldoende om de weg naar de rechter voor te bereiden. En dat is nu juist de inhoud van deze motie. De Raad geeft het college opdracht juridische middelen in te zetten en onderzoek te doen, met het doel deze Ahri procedure te stoppen. Deze mogelijkheid moeten de partijen die voor zelfstandigheid zijn, met beide handen aanpakken.
Daarom is deze motie – die in Eemnes zelfs unaniem is aangenomen – in Laren aangenomen met 9 stemmen voor van Liberaal Laren, Larens Behoud, PvdA en VVD. Er waren drie tegenstemmers: de twee fractieleden van D66 en een fractielid van het CDA. Door de vakantie waren drie van de vijftien raadsleden afwezig.

Conclusie

De motie is een logisch gevolg van de fouten die Gedeputeerde Staten in de procedure hebben gemaakt. Jacqueline Timmerman heeft contact gezocht eerst met Eemnes, in de voorbereiding van de motie en later met Blaricum om hen ook aan te laten sluiten bij deze actie, waardoor we werkelijk als drie dorpen samen tegen het rampzalige besluit tot samenvoeging van Noord Holland kunnen optreden. Dit is wat betreft Liberaal Laren geen politiek issue en we moeten lokaal gezamenlijk de handen in elkaar slaan om geen onderdeel te worden van Groot Gooistad.

Share This